ASAN-DAHALO TALATA IARY AMBOSITRA DU 11 AOUT 2018


Aug. 13, 2018, 9:21 p.m.

Efa an-tenda ny ranombary, mandry ambavam-basy ny vahoaka k=a tsy hita intsony izay aleha noho ny hetraketraky ny tsy matahotody.<=/strong>

 

Manjaka tanteraka ny asan-dahalo ato amin’ny faritra Amoron'i= Mania, mitaintaina andro aman’alina ny vahoaka noho ny fanafihana at=aon’ireo dahalo izay mirongo basy amam-piadina matanjaka izay tsy fan=tam-pihavina. Voakasik’izany indrindra ny distrika roa (02) ato amin&=rsquo;ny faritra Amoron’i Mania dia ny distrika Ambatofinadrahana sy =ny distrika Manandriana. Tsy vitan’ny mambotry ny fananana ireo dahal=o amin’ireo toerana ireo amin’izao fotoana izao fa efa mahavita= mandatsaka aina mihitsy aza. Tsy mijanona amin’iny faritra sy toeran=a iny ihany anefa izany tsy fandriampahalemana mahery vaika izany ankehitri=ny fa efa miditra ato amin’ny renivohitry ny faritra mihitsy ka efa l=asibatra amin’izany ihany koa ankehitriny ny distrika Ambositra sy di=strika Fandriana.

Ny alin’ny asabotsy 11 aogositra 2018 nifoha ny alahady 12 aogosi=tra 2018 lasa teo dia nitrangana asan-dahalo mahery vaika tao Talata Iary k=a maherin’ny 100 ireo andian-jiolahy nirongo fitaovam-piadiana nanafi=ka tamin’izany ka lasan’izy ireo ny omby maherin’ny 40 sy= ny fanaka tao antokatrano tamin’ny tanana maro. Niantso vonjy tamin&=rsquo;ny manodidina ireo niharam-boina kanefa atody ve hiady amim-bato =;??[ ny vahoaka tsy manana akory izay fitaovana hentina hiady amin’ir=eo dahalo anefa izy ireo manana fitaovana mahery vaika.] ireo mpitandro fil=aminana izay nantenaina ihany koa tsy tonga ara-potoana, araka ny nambaran&=rsquo;ireo niharamboina.

 

 « Tena very fanahy mbola velona toy ny valala voatango= » araka ny fitenenana tokoa ankehintriny ny vahoaka ato amin&rs=quo;ny faritra Amoron’i Mania noho ny afitsoky ny asan-dahalo

→ Tatitra mitovy sokajy

Tatitra.com - Tsy mitanila !
Isa ny Amontana